Postanite Kvalificiran Proizvajalec Električne Energije

Postanite Kvalificiran Proizvajalec Električne Energije

Soglasje za priključitev

Za priključitev elektrarne na energetsko omrežje je potrebno pridobiti soglasje za priključitev, ki ga izda upravljalec omrežja. Za pridobitev soglasja za priključitev so potrebni naslednji dokumenti:

 • vloga na predpisanem obrazcu z osnovnimi podatki o odjemalcu
 • veljavna lokacijska informacija (če je potrebna)
 • mapna kopija (merilo1 :1000 ali 1:2880)
 • redni izpisek iz sodnega registra (za gospodarske družbe)
 • ostala dokazila na zahtevo prejemnika vloge (projekt el. instalacij, pooblastilo vlagatelja)

KPEE – Kvalificiran Proizvajalec Električne Energije

Če želi proizvajalec električne energije prodajati proizvedeno elektriko po enotnih letnih cenah ali enotnih letnih premijah, ki so določene s Sklepom o cenah, si mora pridobiti status kvalificiranega proizvajalca električne energije (KPEE). Za elektrarne, ki izkoriščajo izključno sončno energijo niso določeni dodatni pogoji za pridobitev statusa KPEE. Status KPEE se podeli za obdobje od enega do petnajst let obratovanja. V vlogi za pridobitev statusa KPEE je potrebno navesti:

 • splošne podatke o prosilcu
 • podatke o sončni elektrarni (SE), lokacija SE, upravljalec distribucijskega omrežja, tehnični parametri elektrarne skupaj s podatki iz prevzemnih meritev, največja priključna moč, napetostni nivo omrežja
 • podatke o predvidenem obratovanju SE

Vlogi je potrebno priložiti

 • soglasje za priključitev na distribucijsko omrežje od upravljalca omrežja
 • uporabno dovoljenje (če je elektrarna grajena na osnovi gradbenega dovoljenja)
 • povzetek projekta izvedenih del: gradbeno dovoljenje, geodetski načrt zemljišča in načrt lokacije objekta in napeljav, enopolna shema, tehnološka shema objekta…
 • poročilo o prevzemnih meritvah

Sliši se zelo veliko dela. Toda pozor! Mi lahko uredimo vse !